Endringer i departementsstrukturen i Endringer i departementsstrukturen i Norge


Ny statsråd får ansvaret for sikkerhetsloven og for den administrative styringen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Hun blir også ansvarlig for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Sivil klareringsmyndighet og Hovedredningssentralen. Statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde blir samfunnssikkerhetsminister og får ansvaret for samfunns- og IKT-sikkerhet og beredskap, herunder krisehåndtering og sikkerhetsstyring i justissektoren. Tybring-Gjedde får også en samordningsrolle og pådriveransvar for samfunnssikkerhet i sivil sektor.

Les hva Regjeringen skriver: https://www.regjeringen.no/…/endringer-i-depart…/id2626358/…